Bekijk ons diverse assortiment met lage prijzen, zo shop je bij ons met een glimlach. Voor een betere gebruikerservaring dient u de cookies te accepteren.

Algemene voorwaarden Koopallesonline: 

Inhoudsopgave

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

ARTIKEL 15 - BETALING

ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1.  Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst voor consumenten tot verkrijging van producten, digitale inhoud en/of diensten op basis van overeenkomsten op afstand Deze zaken, digitale inhoud en/of diensten worden door de ondernemer geleverd of door een derde partij overeenkomstig de overeenkomst tussen de derde en de ondernemer;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

 4. Dag: kalenderdag; 

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 

 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

 1. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 

Koopallesonline.nl B.V. Hogehilweg 14 1101 CD, Amsterdam E-mail: info@koopallesonline.nl KvK-nummer 84065885 Btw-nummer NL863083304B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: De gegevens over de toezichthoudende autoriteit. 

 • Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: 

 • De beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; 

 • De beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; 

 • Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt ondertekend, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument verstrekt. Indien dit niet mogelijk is, zal de ondernemer voor ondertekening van de overeenkomst op afstand uitleggen hoe je de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunt inzien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, ondanks het bepaalde in het vorige lid, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt zodat de consument er op eenvoudige wijze een kopie van kan bewaren. Een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder redelijke omstandigheden niet mogelijk is, zal vóór het aangaan van een overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg toegankelijk zijn en worden deze voorwaarden op verzoek van consumenten.

 1. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdigheid steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarden die voor hem het meest gunstig zijn. .ARTIKEL 4 - HET AANBOD 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke fouten of kennelijke fouten in de offerte binden de ondernemer niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 1. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame Gegevensdrager, meesturen: 

 1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan. 

 1. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

 1. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

 1. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

 1. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

 1. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 

 2. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT 

             Bij producten: 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

 1. 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

 2. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen

 3. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 4. Cosmetica en verzorgingsproducten die bij ontvangst zijn verzegeld of geseald, bijvoorbeeld door middel van cellofaan, een strip of een sticker mogen alleen ongeopend en in de originele onbeschadigde verpakking worden geretourneerd. Geopende of gebruikte cosmetica en verzorgingsproducten worden dus niet teruggenomen.

 5. Derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal de productverpakking alleen openen of het product gebruiken binnen de omvang die nodig is om de aard, kenmerken en functie van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat consumenten producten alleen mogen hanteren en inspecteren zoals toegestaan​​in de winkel.

 2. De consument is alleen verantwoordelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van een behandeling die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.

 3. Indien de ondernemer voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, is de consument niet verantwoordelijk voor waardevermindering van het product.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

 5. De kosten voor het retourneren worden gedragen door de consument, mits het gaat om een goedgekeurde retouraanvraag. De consument kan via zijn account een retouraanvraag indienen. Na goedkeuring van de klantenservice van Koopallesonline ontvangt de consument hier melding van. Vanuit het account/ retouren kan er dan een retourbon uitgeprint worden waarna de consument het artikel kan.

Terugsturen.

 1. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de. Consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 

 2. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: 

  1. De ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 

  2. De consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 

  1. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 

  2. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 

  3. De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 

 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten of extra montagekosten. Voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 

 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 

 1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

 2. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 

 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 

 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 

 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

 1. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 

 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

  1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

  2. De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

ARTIKEL 11 - DE PRIJS 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

  2. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE 

 1. De ondernemer staat er voor in dat het product en/of dienst voldoet aan de redelijke eisen van specificaties, betrouwbaarheid en/of beschikbaarheid zoals vermeld in de overeenkomst, de offerte en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke eisen en/of beschikbaarheid. Of overheidsregels. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor afwijkend gebruik.

 2. De door ondernemers, hun toeleveranciers, fabrikanten of importeurs verstrekte aanvullende garanties zullen nimmer de wettelijke rechten en vorderingen beperken die consumenten jegens ondernemers kunnen doen gelden indien de ondernemers een deel van hun afspraken niet nakomen.

 

 1. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 

 1. Na ontbinding volgens, in overeenstemming met het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 

 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging: 

 1. De consument kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen.

 2. De consument kan de getekende overeenkomst voor bepaalde tijd te allen tijde opzeggen tegen het einde van de bepaalde tijd, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels.De overeenkomst strekt zich uit tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten en ten minste één maand maximaal Opzegtermijn.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 

 • Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 

 • Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

 • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging: 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur: 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

ARTIKEL 15 - BETALING 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.Indien er geen bedenktijd is, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd. einde van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van diensten gaat deze termijn in op de tweede dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, nadat hij door de ondernemer is geïnformeerd dat de betaling vertraging heeft opgelopen en de ondernemer de consument 14 dagen de tijd heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, indien de betaling niet binnen deze 14 dagen wordt uitgevoerd, over het nog verschuldigde bedrag wordt de wettelijke rente betaald en heeft de ondernemer het recht de door hem gemaakte buitengerechtelijke aanmaningskosten te innen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van het openstaande bedrag onder 2.500 euro; 10% van de volgende 2.500 euro en 5% van de volgende 5.000 euro, minimaal 40 euro,=. Ondernemers kunnen ten voordele van de consument afwijken van de voorgeschreven bedragen en percentages.

ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 

Aanvullende voorwaarden of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen de belangen van de consument niet schaden en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op een voor de consument toegankelijke wijze te worden opgeslagen op duurzame gegevensdragers.